ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม”

 • สำนักงานใหญ่ :

  37-47 ถนนศรีมงคล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • เลขทะเบียนบริษัท :

  0107561000196

 • โทรศัพท์ :

  045-352-888

 • โทรสาร :

  045-352-800

 • เว็บไซต์ :

 • ทุนจดทะเบียน :

  (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561)

  1,856,160,000 บาท

 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

  (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)

  1,856,160,000 บาท

 • มูลค่าตราไว้หุ้นละ :

  1.00 บาท

วิสัยทัศน์

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "DO") มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบ ถูก และดีทีสุด สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

พันธกิจ

 • บริษัทฯ จะผลักดันให้ดูโฮมเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าในเรื่องสินค้า ราคา และบริการที่จริงใจดุจญาติมิตร ด้วยความปรารถนาในการสร้างประสบการณ์ซื้อสินค้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกค้า
 • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันพนักงานให้มีศักยภาพ และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
 • บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อคงไว้ซึ่งความสำเร็จร่วมกัน
 • บริษัทฯ จะตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผังโครงสร้างองค์กร