โครงสร้างการจัดการ และผังโครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้