โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่มจำนวน 2 บริษัท และมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

ลำดับ ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ ประเทศที่จัดตั้ง ปีที่จัดตั้ง ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (1)(ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้น (1)(ร้อยละ)
1 DHG ถือครองที่ดินของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ ประเทศไทย 2539 400.00 100.00
2 Dohome Energy ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ประเทศไทย 2561 60.00 100.00

หมายเหตุ:

  • (1) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563