วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "DOHOME") มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบ ถูก และดีทีสุด สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

พันธกิจ

  • บริษัทฯ จะผลักดันให้ดูโฮมเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าในเรื่องสินค้า ราคา และบริการที่จริงใจดุจญาติมิตร ด้วยความปรารถนาในการสร้างประสบการณ์ซื้อสินค้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกค้า
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันพนักงานให้มีศักยภาพ และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
  • บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อคงไว้ซึ่งความสำเร็จร่วมกัน
  • บริษัทฯ จะตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการบริหารร่วมกันกับฝ่ายจัดการ และผู้บริหารแต่ละสายงานดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ ที่มีจุดมุ่งหมาย เสริมสร้างทัศนคติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน โดยมีความเหมาะสม สามารถจดจำได้ง่าย กระชับและครอบคลุม และปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริง ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของดูโฮม คือ DOHOME DO BY HEART