รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด 540,000,000 29.09
2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 187,920,000 10.12
3. Amplus Holdings Limited 149,120,000 8.03
4. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 133,920,000 7.21
5. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา 108,000,000 5.82
6. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 108,000,000 5.82
7. นายมารวย ตั้งมิตรประชา 108,000,000 5.82
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 19,123,400 1.03
9. UBS AG LONDON BRANCH 8,145,000 0.44
10. บริษัท เอไอเอ จำกัด 7,500,000 0.40