รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. Dohome Holding Company Limited (1) 540,000,000 38.6
2. Amplus Holdings Limited (1) 158,000,000 11.3
3. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 216,000,000 15.4
4. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 162,000,000 11.6
5. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา 108,000,000 7.7
6. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 108,000,000 7.7
7. นายมารวย ตั้งมิตรประชา 108,000,000 7.7
รวมทั้งสิ้น 1,400,000,000 100.0

หมายเหตุ: (1) เป็นบริษัทที่ครอบครัวตั้งมิตรประชาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่