รางวัลและการยอมรับ

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2563 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

ดูเอกสารแนบ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดูเอกสารแนบ

ได้รับรางวัล “Certificate of Excellence” สำหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน The IR Magazine South East Asia Awards 2020 ณ ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงค์โปร์

ดูเอกสารแนบ