ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
รายละเอียด งบการเงินรวม
2561 2562 2563 9M/2564
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 16,674.63 18,151.71 20,765.17 26,074.53
หนี้สินรวม 11,882.27 11,691.34 13,675.41 15,524.83
สัดส่วนของผู้ถือหุ้น 4,792.37 6,460.37 7,089.76 10,549.70
รายได้รวม 18,535.17 17,971.82 18,924.82 18,592.22
กำไรสุทธิ 438.75 725.51 726.68 1,484.86
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.31 0.46 0.34 0.61
EBITDA 1,253.84 1,563.44 1,652.09 2,451.12
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 14.00 18.56 21.66 24.22
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 0.9 0.9 1.1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น(2) (%) 14.6 16.6 16.2 21.4
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 4.2 6.0 5.3 10.5
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.4 4.0 3.8 8.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.2 12.9 10.7 19.3
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.6 4.2 3.7 7.3
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.5 1.8 1.9 1.5
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.4 3.3 1.2 (3.0)

หมายเหตุ:
(2) คำนวณจาก (รายได้จากการขายและค่าบริการ - ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขายและค่าบริการ