การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน) ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดาวน์โหลด
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2565 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คลิกที่นี่
 
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ IR@dohome.co.th