การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด