การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ IR@dohome.co.th