การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 (ESOP-W3) ดาวน์โหลด
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดาวน์โหลด
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด