คำถามที่พบบ่อย

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 โดยนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.อุบลวัสดุ ต่อมาในปี 2536 ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.อุบลวัสดุ ในปี 2550 บริษัทฯ เริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด” ในปี 2558 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดูโฮม จำกัด ในปี 2561 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ภายใต้เครื่องหมาย “DOHOME”

กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้าร้านค้าช่วง กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้างและงานโครงการ และกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการประจำปี โดยแสดงไว้ที่หน้า นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยจะรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังสามารถดูได้ที่ นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินตามกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถ Download งบการเงินของบริษัทฯ ได้ที่ www.set.or.th อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำงบการเงิน ย้อนหลัง ถึงปัจจุบัน แสดงไว้บน Website ของบริษัท เช่นกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจอีกทางหนึ่ง งบการเงิน

สำหรับ Presentation ผลประกอบการในแต่ละไตรมาสของบริษัทฯ ทางบริษัทฯได้นำ Presentation ดังกล่าวแสดงไว้บน Website ของบริษัทเช่นกัน เว็บแคสต์ และเอกสารนำเสนอ

- ทางโทรศัพท์หมายเลข 062-1976688 ติดต่อคุณมยุรีย์ สีทา
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ ir@dohome.co.th
- ฝากคำถาม Click ที่นี่

บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 26 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 14 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 12 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 1 สำหรับแผนที่ และที่อยู่ของแต่ละสาขา ได้แสดงไว้ในหน้า สาขาดูโฮม

บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาขนาดใหญ่ให้ครบ 36 สาขา ภายในปี 2568 และยังมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี…ที่ดูโฮม”

โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ มีศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (One-Stop Home Products Destination) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “มหาอาณาจักรบ้าน”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

 1. ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) และสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-house Brand) โดยสามารถแบ่งตามประเภทของกลุ่มสินค้าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น สีและเคมีภัณฑ์ คิ้วไม้ ปูน ลวด สเตนเลสและสินค้าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
  2. กลุ่มวัสดุซ่อมแซม เช่น ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง เกษตรสวน-อุปกรณ์ประปา วัสดุปูพื้น-ผนัง อุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกบิด-บานพับ ปั๊มน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ เครื่องครัว-บานซิงค์ สุขภัณฑ์ ประตู-หน้าต่าง
  3. กลุ่มวัสดุตกแต่ง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โคมไฟตกแต่ง อุปโภคบริโภค เครื่องนอน กิ๊ฟช๊อป และของตกแต่งบ้าน
 2. บริการด้านวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน
  1. บริการจัดส่งสินค้า
  2. บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
  3. บริการประกอบและติดตั้ง
  4. บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการออกแบบตกแต่ง
  5. บริการจัดหาสินค้าพิเศษ